Portfolio - Janet Kay (Nancy Merkling Productions)